archness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archness.

Từ điển Anh Việt

  • archness

    xem arch

Từ điển Anh Anh - Wordnet