curved wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved wood

    * kỹ thuật

    gỗ uốn cong