curved offset reflector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved offset reflector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved offset reflector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved offset reflector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved offset reflector

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ phản xạ lệch cong