curved link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved link

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    culít cong

    thanh dao