curved spring washer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved spring washer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved spring washer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved spring washer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved spring washer

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vòng đệm lò xo cong