curved brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch cong