curved girder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved girder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved girder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved girder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved girder

    * kỹ thuật

    dầm cong