curved track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved track

    * kỹ thuật

    đường cong