curved-rib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved-rib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved-rib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved-rib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved-rib

    * kỹ thuật

    giàn biên cong