curved core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved core

    * kỹ thuật

    nòng cong