curved chord truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved chord truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved chord truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved chord truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved chord truss

    * kỹ thuật

    giàn biên trên cong