curved trashrack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved trashrack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved trashrack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved trashrack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved trashrack

    * kỹ thuật

    lưới cũi chắn rác