curved night nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved night nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved night giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved night.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved night

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khay nâng cong