curved bottom top chord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved bottom top chord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved bottom top chord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved bottom top chord.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved bottom top chord

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    biên dưới cong

    mạ dưới cong