curved-tooth gear coupling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved-tooth gear coupling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved-tooth gear coupling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved-tooth gear coupling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved-tooth gear coupling

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khớp bánh răng răng cong