curved line of ilium inferior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved line of ilium inferior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved line of ilium inferior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved line of ilium inferior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved line of ilium inferior

    * kỹ thuật

    y học:

    đường bán khuyên dưới, đường mông dưới