curved crossover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved crossover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved crossover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved crossover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved crossover

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đỗ tuyến cong

    đường chuyển cong