curved plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved plate

    * kỹ thuật

    bản cong