curved spanner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved spanner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved spanner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved spanner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved spanner

    * kỹ thuật

    chìa vặn cong