curved blade shears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved blade shears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved blade shears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved blade shears.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved blade shears

    * kỹ thuật

    kéo cắt tôn lưỡi cong