curved scissors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved scissors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved scissors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved scissors.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved scissors

    * kỹ thuật

    y học:

    kéo cắt cong