curved line of occipital bone inferior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved line of occipital bone inferior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved line of occipital bone inferior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved line of occipital bone inferior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved line of occipital bone inferior

    * kỹ thuật

    y học:

    đường cong chẩm dưới