curved beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved beam

    * kỹ thuật

    dầm cong

    xây dựng:

    rầm cong