curved wrench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved wrench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved wrench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved wrench.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved wrench

    * kỹ thuật

    chìa vặn cong