curved line of ilium superior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curved line of ilium superior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curved line of ilium superior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curved line of ilium superior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curved line of ilium superior

    * kỹ thuật

    y học:

    đường bán khuyên trên, đường mông sau