breaking wind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking wind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking wind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking wind.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • breaking wind

    Similar:

    fart: a reflex that expels intestinal gas through the anus

    Synonyms: farting, flatus, wind

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).