breaking down process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking down process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking down process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking down process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking down process

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phương pháp cracking

    quá trình cracking