breaking up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breaking up

  * kỹ thuật

  sự đứt

  sự gãy

  sự pha loãng

  sự tan băng

  xây dựng:

  mốc kéo cấu kiện dài

  sự nứt...

  sự tơi ra của đất