breaking plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking plane

    * kỹ thuật

    mặt nứt

    mặt phá hoại