breaking joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking joint

    * kỹ thuật

    mối nối so le

    xây dựng:

    sự liên kết so le