breaking wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking wave

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sóng vỡ