breaking down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking down.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking down

    * kỹ thuật

    sự cản phá