breaking-off of base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking-off of base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking-off of base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking-off of base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking-off of base

    * kỹ thuật

    sự vỡ đáy