breaking-down pass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking-down pass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking-down pass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking-down pass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking-down pass

    * kỹ thuật

    rãnh cản phá (cán)