breaking (of rails) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking (of rails) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking (of rails) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking (of rails).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking (of rails)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự ray bị phá hoại