breaking pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking pressure

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    áp suất phá hỏng