breaking in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking in

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự chạy rà (động cơ)

    sự phá lỗi