breaking up groups nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking up groups nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking up groups giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking up groups.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking up groups

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tách nhóm