breaking and entering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking and entering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking and entering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking and entering.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • breaking and entering

    Similar:

    housebreaking: trespassing for an unlawful purpose; illegal entrance into premises with criminal intent

    Synonyms: break-in

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).