pressurized connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized connection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressurized connection

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  mỗi mối nối có áp

  điện:

  mối nồi ép

  sự nối có áp (đường dẫn đáy khí)