pressurized water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressurized water

    * kỹ thuật

    nước cao áp

    nước có áp lực