pressurized nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressurized

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    được tăng áp (bị) nén