pressurized blast furnace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized blast furnace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized blast furnace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized blast furnace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressurized blast furnace

    * kỹ thuật

    lò luyện sắt dùng áp suất