pressurized hot water tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized hot water tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized hot water tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized hot water tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressurized hot water tank

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bình nước nóng có áp