pressurized water reactor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized water reactor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized water reactor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized water reactor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pressurized water reactor

    a nuclear reactor that uses water as a coolant and moderator; the steam produced can drive a steam turbine

    Synonyms: PWR

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).