pressurized glue feed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized glue feed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized glue feed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized glue feed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressurized glue feed

    * kỹ thuật

    sự cấp keo có áp