pressurized stairway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized stairway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized stairway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized stairway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressurized stairway

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu thang điều áp