pressurized refrigerant circulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized refrigerant circulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized refrigerant circulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized refrigerant circulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressurized refrigerant circulation

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tuần hoàn môi chất lạnh nén