pressurized tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressurized tank

    * kỹ thuật

    bình khí nén