pressurized vapour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized vapour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized vapour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized vapour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressurized vapour

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hơi nén